Iktatószám: 3877-4/2014/KLIK/082

 

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról

 

Alapfeladat, mely szerint a szülő és a pedagógusnevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását a pedagógiai szakszolgálat segíti.

Tagintézményünk alapfeladatai:

-          gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

-          fejlesztő nevelés

-          tankerületi szakértői bizottsági tevékenység

-          nevelési tanácsadás

-          logopédiai ellátás

-          gyógytestnevelés

-          iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása

-          kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Szolgáltatás kérése (postai úton):

Fenntartó:

MEGYEKÖZPONTI TANKERÜLET

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONTDEBRECENI TANKERÜLETE

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. II/220

Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató

katalin.gyulai@klik.gov.hu

Sári Péterné szakszolgálati referens

peterne.sari@klik.gov.hu

tel:52 /550 227

 

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT DERECSKEI TANKERÜLET

4130 Derecske, Rákóczi Út 10.

Köles Krisztina tankerületi igazgató

krisztina.köles@klik.gov.hu

 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT DERECSKEI TAGINTÉZMÉNYE

4281 Létavértes, Nagyváradi utca 2.

derecske.tagint-pedszak@gmail.hu

06-30-426-0142

A tankerületben működő  valamennyi nevelési-oktatási intézménnyel együttműködünk

Az együttműködés főbb elemei:

-      a pedagógiai szolgálat megkeresése alapján szakértői szakvéleményt készítünk, indokolt esetben rendszeres ellátást biztosítunk a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak

-      a  kapcsolattartás módja kölcsönös az intézmény és a pedagógus között

-      az intézményvezetőkkel egyeztetve minden tanév kezdetekor szűrővizsgálatok történnek a nevelési-oktatási intézményekben, a szükséges további vizsgálatokat a tanév során folyamatosan végezzük

-      a kihelyezett szolgáltatásokról, illetve a Pedagógiai Szakszolgálatban történő terápiák módjáról és gyakoriságáról az adott tanév igényeinek és tárgyi feltételeinek figyelembe vételével állapodunk meg

-      szűrővizsgálatok tervezése, szervezése, végzése,

-      terápiás foglalkozások tartása a felméréseknek megfelelően intézményünkben, illetve szükség és lehetőség szerint kihelyezett szolgáltatásként.

-      logopédiai szűrés (1-3. osztály) terápia, fejlesztő foglalkozás,

-      óvoda-és iskolapszichológiai szolgáltatás,

-      a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek vizsgálata,

-      iskolaérettségi vizsgálatok,

-      szakértői BTM kontroll vizsgálatok figyelemmel kísérése, a gyermekek, tanulók behívása a törvényességi rendnek megfelelően,

-      kapcsolattartás a megyei szakértői bizottsággal a BTM és SNI diagnózis érdekében,

-      tehetséggondozás,

-      gyógytestnevelés szervezése, tájékoztatás félévenként a teljesítmény értékelése,

-      az intézmények felkérésére a szakemberek kihelyezett szülői értekezleteket tartanak (iskolaérettség kritériumai, fejlesztő terápiák, módszerek, szakanyagok ismertetése),

-      a gyermek érdekében kapcsolatot tartunk fenn a pedagógusokkal, a gyermek- és ifjúságvédelmi megbízottal

-      tájékoztatjuk a gyermekkel foglalkozó pedagógusokat a panasz okáról és a megszüntetés érdekében javaslatot teszünk a konkrét tennivalókról. A javaslat a gyermekkel való speciális bánásmódra vonatkozik.

A tankerületi szakértői bizottság feladata nevelési - oktatási intézményekre vonatkozóan:

-          a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése,

-          a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása.

-          ha a tankerületi szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére

 

Szakértői vizsgálat iránti kérelem

-          a szülő kérelmére,

-          ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indul

-          azon feladatellátási helyénél kérhető vagy kezdeményezhető, amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló intézményes ellátásban részesül

-          ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda, az iskola köteles közreműködni a15/2013 EMMI rendelet 1. számú melléklet szerinti vizsgálat iránti kérelem elkészítésében

 

Beküldési határidő:

-          folyamatosan adott tanév március 31. napjáig

-          Az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből a tanuló teljesítményének az értékelése, minősítése alóli mentesítés céljából szakértői vizsgálat indítható:

-          a) az iskolai nevelés-oktatás első-hatodik évfolyamán az adott tanév január 31-éig szükség szerint bármikor,

-          b) az a) pontban meghatározott évfolyamokra vonatkozóan meghatározott határnapot követően annak a tanévnek a március 31. napjáig, amelyben a tanuló az adott tantárgy tanulását megkezdte.

-          későbbi időpontban csak a kiskorú tanuló szülője, illetve a nagykorú tanuló kezdeményezheti. A vizsgálati kérelemhez csatolni kell az érintett iskola igazgatójának a vizsgálat szükségességével kapcsolatos egyetértő nyilatkozatát. Az iskola igazgatója a döntéséhez beszerzi a tanuló osztályfőnöke és az adott tantárgyat tanító pedagógus véleményét 

A vizsgálati kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

a)      15/2013 EMMI rendelet 1. sz. melléklete - Szakértői vizsgálat iránti kérelem;

b)      15/2013 EMMI rendelet 4. sz. melléklete - Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére;

c)      pedagógiai vélemény

Ha a szülő nem jelenik meg gyermekével a szakértői vizsgálat megjelölt időpontjában, úgy második vizsgálati időpont meghatározása történik. Amennyiben a második vizsgálati időpontban sem jelenik meg a szülő gyermekével, - a gyermek, tanuló érdekében - a szakértői bizottság vezetője közigazgatási hatósági eljárás megindítását kezdeményezi a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál.

Felülvizsgálat:

-          1. alapvizsgálat után 1 éven belül

-          felülvizsgálatok után 3 évente

-          felülvizsgálati kötelezettség a tanuló 16. életévének betöltéséig tart

Értékelés és minősítés alóli felmentés:

56. §(1) A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesítiigazgatói határozatot kell hozni

-          helyette szöveges értékelés és minősítés alkalmazandó 56§(1)a)b)

-          Az érettségi vizsgán - a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - másik tantárgyat választhat 56§(2)a)b)

Fejlesztő foglalkozás:

Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. Nkt. 47. §  (8)

Megvalósításának keretei:

-          a nevelési tanácsadás,

-          az iskolai nevelés és oktatás,

-          a kollégiumi nevelés és oktatás keretében

-          eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító heti 1-2 alkalommal, 1-3 fős foglalkozások alkalmával Nkt. 26§(5)

 

Szakértői vélemény érvényessége:

-          megjelölt tanév augusztus 31. napjáig

Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek feladataiszolgáltatásonként:

 

Pszichológus feladata:

  1. Iskolapszichológusi szolgáltatás (Iskolákba utazással)

-      egyéni és csoportos foglalkozások

-      rendhagyó osztályfőnöki órák

-      óramegfigyelések

-      részt vesz szülői értekezleten

-      részt vesz nevelőtestületi értekezleten

-      az előbbi kettőn előadásokat tart

-      folyamatos pedagógusi és szülői konzultáció, tájékoztatás az ellátott tanulókról

-      az iskolákkal fennálló partnerkapcsolat fenntartása

  1. Tehetséggondozói szolgáltatás(Iskolákba utazással)

-      főként csoportos foglalkozások (komplex tehetséggondozás vagy csak tanulásmódszertan, az intézmény igényeihez igazodva) tartása

-      folyamatos pedagógusi és szülői konzultáció, tájékoztatás az ellátott tanulókról

-      tehetséggondozási terv, tematika és a tanulói beválogatás közös kidolgozása az iskolaigazgatókkal, pedagógusokkal

-      korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését figyelembe kell venni,

-      a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás,

-      önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére,

-      tanácsadás, támogatás a szülőnek,

-      konzultáció a pedagógus részére,

-      közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése,

-      speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása,

-      a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a feladat-ellátási körzetében működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskolapszichológussal, óvodapszichológussal,

-      javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra,

-      kimeneti mérések elvégzése,

-      kapcsolatot tart a nevelési-oktatási intézmények iskolapszichológusaival, óvodapszichológusaival,

 

  1. Nevelési tanácsadás keretein belül ( Pedagógiai Szakszolgálatnál helyben)

 

Pszichológus feladata:

-      a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása,

-      segítség nyújtása a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja,

-      pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végezése és szakértői vélemény készítése a szülő, gyermekjóléti alapellátást végző intézmények kérésére,

-      pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a tanulónak, támogatja a család nevelő, a pedagógus nevelő és oktató munkáját, szükség esetén segíti a nevelési-oktatási intézmények és a család kapcsolattartását

-      folyamatdiagnosztikai célú pszichológiai vizsgálatot, valamint gondozást végez,

-      terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő gyermekek, tanulók számára,

-      pszichológiai, tanácsadást biztosít, és konzultációs lehetőséget nyújt a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére.

-      biztosítja a kapcsolattartást a különleges bánásmód keretében történő ellátást szervező, irányító, ellátó intézményekkel, szakemberekkel.

 

Gyógypedagógus feladata:

-      segítség nyújtása a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja,

-      fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a tanulónak, támogatja a család nevelő, a pedagógus nevelő és oktató munkáját, szükség esetén segíti a nevelési-oktatási intézmények és a család kapcsolattartását

-      folyamatdiagnosztikai célú gyógypedagógiai-pedagógiai vizsgálatot, valamint gondozást végez,

-      terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő tanulók számára,

-      gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosít, és konzultációs lehetőséget nyújt a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére

 

 

4.      Logopédiai ellátás

Logopédus feladata:

-      Elvégzi az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint kezdeményezi a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatát.

-      Szülői kérés, a nevelési tanácsadás, vagy más szakellátó intézmény javaslata alapján végzi az óvodás és iskolás korosztályhoz tartozó gyermekek, tanulók logopédiai alapvizsgálatát.

-      ellátási körzetében logopédiai terápiát, fejlesztést igénybevevő gyermekek, tanulók részére egyénre szabott terápiás tervet készít, és biztosítja a logopédiai terápiás foglalkozásokat hetente két alkalommal egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében.

-      fejleszti a gyermekek beszédkészségét, javítja a hanghibákat, beszédindítást végez.

-      diszlexia-veszélyeztetett gyermekek, és diszlexiás tanulók részére diszlexia prevenciós és diszlexia reedukációs terápiákat vezet, követi, segíti a fenti körbe tartozó gondozottak óvodai, iskolai ellátását

 

5.      Gyógytestnevelés

Gyógytestnevelő feladata

-      Szakorvosi javaslat alapján végzi a gyermekek/tanulók speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatását egyéni vagy csoportos formában.

-      Gondozási igényfelmérést végez (orvosi vizsgálat alapján), elkészíti a tanulók egyéni fejlesztési tervét. Egyéni fejlesztési terv a II/c kategóriás gyerekek esetében készül.

-      Optimális szintre fejleszti a tanulók térbeli, tájékozódó és mozgásos alkalmazkodó készségét, állóképességét, felkészíti őket az egészséges életmódra, törekszik a készségek fejlesztésére, a tünetek, panaszok csökkentésére.

-      Együttműködik a szülővel, a nevelési-oktatási intézmény vezetésével,az iskolai testnevelővel, az iskola-egészségügy munkatársaival